fc2ブログ
海よさよなら/再會啦故鄉
2021 / 10 / 02 ( Sat ) 12:19:13
海よさよなら
作詞:星野哲郎 作曲:上原げんと
1963
美空ひばり

再會啦故鄉
陳芬蘭
スポンサーサイト昭和36-40 CM:0 page top↑
20210905司會祈禱詞
2021 / 09 / 06 ( Mon ) 15:50:23
Chú goán kám-siā Lí hō͘ goán tī-leh e̍k-chêng ê tang-tiong, iáu koh ē-tàng tī an-hioh-ji̍t lâi-kàu Lí ê sèng-tiān chū-chi̍p lé-pài, goán beh ēng khiân-sêng ê sim lâi kèng-pài Lí.Chú Lí chai-iáⁿ goán ê it-chhè, chai-iáⁿ goán ê su-iàu, iā chai-iáⁿ goán ê loan-jio̍k, goán sim-lāi ê pháiⁿ kiû Lí sià-bián, lîn-bín goán ê loan-jio̍k, iā kiû Chú kng-chiò goán sim-lāi ê o͘-àm, pang-chān goán kiâⁿ tī kng-bêng ê tō-lō͘, khiam-pi hóe-kái chhōe-kiû Lí ê chí-ì, kiû Chú hián-bêng Lí ê sim-ì, hō͘ goán kun-tòe LÍ, chhin-kīn Lí, koh-khah chhim ê óa-khò Lí, kiû Chú Lí ê Sèng Sîn ín-chhōa goán lâi jīn-bat chin-lí, chiong chin-lí khǹg-tī goán ê sim-lāi, chhim-chai goán só͘ sìn ê. Goán iā beh ēng Lí só͘ kà-sī goán ê kî-tó-bûn lâi kî-tó kóng:

Thiⁿ Pē Siōng-tè goán kám-siā Lí. Kám-siā Lí chit chi̍t-lé-pài ê pó-siú khòaⁿ-kò͘, kám-siā Lí khòaⁿ-kò͘ goán múi chi̍t-ūi hiaⁿ-ché iā khòaⁿ-kò͘ goán ê ka-têng. Kám-siā Chú só͘ siúⁿ-sù ê it-chhè, goán nā tú-tio̍h khùn-lân á-sī pēⁿ-thiàⁿ, Chú Lí lóng bô lī-khui, Lí tī goán ê sin-piⁿ an-ùi goán hû-chhî goán, Chú Lí i-tī goán, kap goán tông-chāi, goán iā chi̍t-kái koh chi̍t-kái keng-le̍k Lí ê sìn-si̍t, Lí ê un-tián, hō͘ goán kám-siū tio̍h Lí ê thiàⁿ, goán iā ū ǹg-bāng thang thèng-hāu Lí chiong sèⁿ-miā ê tō-lō͘ chí-sī goán, goán to̍k-to̍k going-bōng Lí, kiû Chú kian-kò͘ goán ê sìn-sim, khé-sī goán Lí ê tì-hūi, hō͘ goán thiaⁿ-tio̍h Lí ê siaⁿ, chiong Lí ê ōe khǹg-tī sim-lāi, chiâⁿ-chò óa-khò kap pang-chān, hō͘ goán ê sìn-gióng sêng-tióng, hián-bêng hó ê bô͘-iūⁿ, iā ē-tàng chiâⁿ-chò pa̍t-lâng ê chiok-hok. Goán iā beh ūi-tio̍h kàu-hōe ê sū-kang lâi kî-tó, iā kiû Chú chham-ú tī goán ê tang-tiong. Kî-tó kám-siā sī hōng Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ. A-men
未分類 CM:0 page top↑
娘艶歌師/歌女悲歌
2021 / 08 / 25 ( Wed ) 16:03:47
娘艶歌師
作詞:西條八十 作曲:上原げんと
1956
コロンビア・ローズ

歌女悲歌
文夏
昭和31-35 CM:0 page top↑
講究聖冊會
2021 / 05 / 31 ( Mon ) 15:45:58
1905年教會報每個月都有講究聖冊
1905/01 Sèng-chheh ê Sî-cheng 四福音傳找12節倚靠信靠的”靠” http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0238.1905.01.02.png
1905/02 Sèng-chheh ê Kî 約翰福音傳找16節”光” 榮光不算 1節出現2次光只算1次 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0239.1905.02.02.png
1905/03 Sèng-chheh ê Khoe-sìⁿ 使徒行傳13-28章 找出14節”聖神” 1節記1次 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0240.1905.03.04.png
1905/04 Sèng-chheh ê Si̍p-jī 約翰福音傳kap約翰的批 找出8節人”疼”人 毋愛上帝疼人抑是人疼上帝 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0241.1905.04.04.png
1905/05 Sèng-chheh ê Teng-tâi 找出”謹慎” 馬太5節馬可5節 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0242.1905.05.03.png
1905/06 Sèng-chheh ê Pat-koà 八卦的位置有錯吧 約翰福音傳找出8節”王” 著有干涉佇耶穌 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0243.1905.06.04.png
1905/07 Sèng-chheh ê Pó͘-kòa 讀出埃及記28章就知Pó͘-kòa是sáⁿ-hoè 四福音傳找12節耶穌本身teh"祈禱” http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0244.1905.07.02.png
1905/08 Sèng-chheh ê Hoe-lúi 對默示錄找出10節”khah贏””戰贏””thâi嬴”抑是kan-ta”贏”字 1章引起1-2節 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0245.1905.08.02.png
1905/09 Sèng-chheh ê Tek-hio̍h 帖撒羅尼迦前後書以及哥林多前書找出10節 主”臨到”抑是”降臨” http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0246.1905.09.03.png
1905/10 Sèng-chheh ê Chhia-lián 缺頁
1905/11 Sèng-chheh ê Cheng-thui 馬太福音傳找出10節”反悔” http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0248.1905.11.07.png
1905/12 Sèng-chheh ê Hok—jī 找出10節”福氣” 馬太5節路加5節 1章記1次 http://minhakka.ling.sinica.edu.tw/tou/chheh_1/KHP.04.0249.1905.12.04.png
其他 CM:0 page top↑
長崎のお蝶さん/懷念的暗暝
2021 / 05 / 17 ( Mon ) 16:15:34
長崎のお蝶さん
作詞:藤浦洸 作曲:竹岡信幸
1939
渡辺はま子

懷念的暗暝
文鶯
戰前 CM:0 page top↑
東京夜曲/意難忘 意難忘
2021 / 04 / 30 ( Fri ) 16:20:08
東京夜曲
作詞: 佐伯孝夫 作曲 :佐々木俊一
山口淑子

意難忘
作詞: 愁人
文夏

意難忘
紀露霞
台語日本歌 CM:0 page top↑
さようならアイコさん/再會啦心愛的人
2021 / 03 / 26 ( Fri ) 15:07:56
さようならアイコさん
作詞:佐伯孝夫 作曲:渡久地政信
1959
フランク永井

再會啦心愛的人
作詞:葉俊麟
馬沙
昭和31-35 CM:0 page top↑
20210321司會祈禱詞
2021 / 03 / 22 ( Mon ) 15:59:03
Chú goán kám-siā Lí tī-leh chit-ê an-hioh-ji̍t koh chi̍t-kái ín-chhōa goán lâi-kàu Lí ê sèng-tiān, goán lâi-kàu Lí ê sèng-tiān tiâu-kìⁿ Lí, goán beh ēng khiân-sêng ê sim lâi kèng-pài Lí ho̍k-sāi Lí, Chú Lí kàng-lîm tī goán ê toing-kan, goán thiâm-chēng kiong-kèng khiā tī Lí ê bīn-chêng. Chú Lí chai-iáⁿ goán ê it-chhè, chai-iáⁿ goán ê su-iàu, iā chai-iáⁿ goán ê loan-jio̍k, goán sim-lāi ê pháiⁿ kiû Chú lîn-bín goán sià-bián goán, kiû Chú kng-chiò goán sim-lāi ê o͘-àm, pang-chān goán khiam-pi hóe-kái, chhōe-kiû Lí ê chí-ì, chai-iáⁿ án-nóa chò chiah-sī ha̍p-tī Lí ê sim-ì, koh-khah chhim ê óa-khò Lí, kiû Chú Lí ê Sèng Sîn ín-chhōa goán lâi jīn-bat chin-lí, chhin-kīn Lí, chiong chin-lí khǹg-tī goán ê sim-lāi, kun-tòe Lí, chhim-chai goán só͘ sìn ê, kiâⁿ tī Lí ê tō-lō͘. Goán iā beh ēng Lí só͘ kà-sī goán ê kî-tó-bûn lâi kî-tó kóng:

Thiⁿ Pē Siōng-tè goán kám-siā Lí. Kám-siā Lí chit chi̍t-lé-pài ê pó-siú khòaⁿ-kò͘, kám-siā Chú khòaⁿ-kò͘ goán múi chi̍t-ūi hiaⁿ-ché, iā kiû Chú khòaⁿ-kò͘ goán múi chi̍t-ê ka-têng. Kám-siā Chú siúⁿ-sù ê it-chhè, tī goán ê it-seng chóng-sī ē tú-tio̍h khùn-khó͘ kan-lân, Chú Lí lóng bô lī-khui, Lí tī goán ê sin-piⁿ an-ùi goán hû-chhî goán, Chú Lí i-tī goán, kap goán tông-chāi, goán iā chi̍t-kái koh chi̍t-kái keng-le̍k Lí ê sìn-si̍t, Lí ê un-tián, iā kiû Chú pang-chān goán koh-khah khiam-pi lâi chhoē-kiû Lí só͘ khé-sī ê tì-hūi, goán to̍k-to̍k going-bōng Lí, goán ê sìn-sim nā bô-kàu, iā kiû Chú pang-chān, kian-kò͘ goán ê sìn-sim, kiû Lí ēng Lí ê ōe khé-sī goán thâu-chêng ê lō͘, hō͘ goán thiaⁿ-tio̍h Lí ê siaⁿ, chiong Lí ê ōe khǹg-tī sim-lāi, chiâⁿ-chò óa-khò kap pang-chān, hō͘ goán ê sìn-gióng sêng-tióng, ē-tàng chiâⁿ-chò kiàn-chèng hō͘-lâng khòaⁿ-kìⁿ Lí, chiâⁿ-chò pa̍t-lâng ê chiok-hok. Goán iā-beh ūi-tio̍h Bú-hàn hì-iām ê e̍k-chêng lâi kî-tó, ǹg-bāng e̍k-chêng ē-tàng chá chi̍t-ji̍t tit-tio̍h khòng-chè, hō͘ sè-kài hoe-ho̍k Lí só͘ chhòng-chō ê tia̍t-sū. Kî-tó kám-siā sī hōng Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ. A-men.
未分類 CM:0 page top↑
詩詞主題要目
2021 / 03 / 20 ( Sat ) 14:40:27
詩詞主題要目

稱頌尊崇
三一上帝
頌榮/頌讚主榮
上帝
天上的敬拜
基督
続きを読む
未分類 CM:0 page top↑
赤城しぐれ/秋雨
2021 / 03 / 13 ( Sat ) 12:42:36
赤城しぐれ
作詞:久保田宵二 作曲:竹岡信幸
1937
霧島昇

秋雨
作詞:葉俊麟
1964
洪一峰
東京大衆歌謡楽団 CM:0 page top↑
* HOME * next